Η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ δραστηριοποιείται
στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος έργων,
μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας.

Χωματουργικά Έργα

Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image
Η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ από την έναρξη της λειτουργίας της (καλοκαίρι του 2007) δραστηριοποιήθηκε σε Χωματουργικά Έργα που δημοπρατεί η ΔΕΗ στα Λιγνιτωρυχεία της Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο κυρίως τη Διακίνηση Υπερκειμένων Πετρωμάτων για την αποκάλυψη των Λιγνιτικών Κοιτασμάτων.
Στην πλειονότητα τους τα διακινηθέντα υλικά ήταν σκληροί και ημίσκληροι σχηματισμοί και για την εξόρυξη τους χρειάσθηκε να προηγηθούν εργασίες διάτρησης, γόμωσης με εκρηκτικά και ανατίναξης. Λόγω της φύσης των υλικών που απαρτίζουν τα υπερκείμενα (μάργες, άργιλοι και άμμοι), η σταθεροποίηση των αποθέσεων υπήρξε ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιτυχής υλοποίηση των Έργων.

Στη 10ετία 2007 – 2017 η Εταιρεία έχει αναλάβει από τη ΔΕΗ και έχει εκτελέσει με επιτυχία περίπου 30 Έργα με συνολικό αντικείμενο που προσεγγίζει τα 200 εκατ. M3.
Ειδικότερα κατά την περίοδο 2012 – 2015 ανέλαβε Έργα στο Ορυχείο Μαυροπηγής με αντικείμενο την εξόρυξη, μεταφορά και απόθεση ασβεστολιθικού πετρώματος που απαιτούσε τη διάτρηση, γόμωση και ανατίναξη του συνόλου του πετρώματος. Την περίοδο αυτή χρειάσθηκε να γίνουν διατρήσεις συνολικού μήκους μεγαλύτερου των 200.000 μέτρων και να καταναλωθούν περίπου 3.000 τόνοι ANFO και 5 τόνοι Ζελατοδυναμίτιδας. Για την επιτυχή υλοποίηση του δύσκολου αυτού έργου η εταιρεία προμηθεύτηκε και λειτουργεί αξιόπιστα διατρητικά μηχανήματα και δημιούργησε έμπειρο τεχνικό προσωπικό για τον χειρισμό και τη συντήρηση του διατρητικού και αδειούχους γομωτές για τη χρήση των εκρηκτικών.

Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα Υποδομών

Από το 2015 η Εταιρεία έχει αναλάβει 7 Έργα που δημοπράτησε η ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και αφορούν την ανακαίνιση παλαιών κτιρίων για την εγκατάσταση συνεργείων της, την εγκατάσταση συστημάτων Βιολογικού Καθαρισμού και Πυροπροστασίας καθώς και την ανέγερση βάσεων για την εγκατάσταση νέων ταινιοδρόμων στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου. Με τα Έργα η Εταιρεία εγκαινιάζει ένα νέο Τομέα δραστηριότητας.
Από το 2015 η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ως Υπεργολάβος της ΤΕΡΝΑ έχει αναλάβει και εκτελέσει με επιτυχία όλα τα Χωματουργικά Έργα που αφορούν την Ανέγερση και Εγκατάσταση της νέας λιγνιτικής Μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V, μικτής ισχύος 660 MW.
Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image

Ειδικότερα κατασκεύασε τους δρόμους προσπέλασης και τις πλατείες αποθήκευσης υλικών, έκανε τις εκσκαφές θεμελίωσης όλων των εγκαταστάσεων του Εργοταξίου, τις επιχωματώσεις των θεμελίων , το δίκτυο αποχέτευσης των όμβριων υδάτων.
Τέλος ανέλαβε και κατασκευάζει μέχρι την πλήρη αποπεράτωση 3 κτίρια – αποθήκες συνολικών τετραγωνικών 13.000m2 και συνολικού όγκου 130.000m3.
Πρόσφατα (Ιούλιος 2018) μειοδότησε σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό της ΔΕΗ και πρόκειται να της ανατεθεί το Έργο Διαμόρφωσης της Αυλής Λιγνίτη της Μονάδας ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ

Με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στον Τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος, από το 2020 η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ έχει αδειοδοτηθεί για τη ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Για το σκοπό αυτό έχει διαμορφώσει κατάλληλα και έχει εγκαταστήσει τον προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία εξοπλισμό σε ειδικό χώρο, έκτασης 15 στρεμμάτων στο 4ο χιλιόμετρο του επαρχιακού δρόμου Πτολεμαΐδας – Ανατολικού. Για τις εγκαταστάσεις αυτές έχει λάβει βεβαίωση χωροθέτησης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το Μάϊο του 2020.


Η μονάδα σε ότι αφορά στη διαχείριση των ΑΕΚΚ συνεργάζεται με το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη.


Στόχος μας είναι με τη δραστηριοποίηση της Μονάδας Ανακύκλωσης να συμβάλλουμε στην εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ των δημοσίων και ιδιωτικών έργων στη Π.Ε. Κοζάνης και παράλληλα η επιχείρηση να διαχειριστεί ορθά τα ΑΕΚΚ που παράγονται από τις δραστηριότητες της.


Επίσης, δημιουργούμε τη δυνατότητα σε πολλές επιχειρήσεις (παραγωγή μαρμάρων, σκυροδέματος κλπ.) καθώς και στους όμορους Δήμους να διαχειριστούν ορθά τα παραγόμενα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητά τους.

Διεύθυνση

Αφροδίτης 20, ΤΚ 53100, Φλώρινα.

Διεύθυνση

25ης Μαρτίου 14, ΤΚ 50200, Πτολεμαϊδα.

Τηλέφωνο & Mail

(+30) 2463055030 | info@kapa-dinamiki.gr