η Εταιρεία

Η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ είναι τεχνική εταιρεία με εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης και κύρια δραστηριότητα την ανάληψη και εκτέλεση χωματουργικών έργων εξόρυξης και αποκάλυψης λιγνιτικών κοιτασμάτων στα ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας  (Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο – Φλώρινα).

Η εταιρεία από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της, που το 2008 ήταν περίπου 11 εκατ. €, το 2015 προσέγγισε τα 30 εκατ. €. Για να μειωθεί σταδιακά στα 9 εκατ.€(2019) ακολουθώντας την ανάλογη μείωση της δραστηριότητας της ΔΕΗ στα Ορυχεία.

Τα έργα που έχει εκτελέσει στο διάστημα αυτό αφορούν την εκσκαφή, μεταφορά και απόθεση κυρίως σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τα υπερκείμενα των λιγνιτικών κοιτασμάτων των Ορυχείων της ΔΕΗ. Για την εξόρυξη των σκληρών υπερκειμένων υλικών, προηγούνται εργασίες διάτρησης, γόμωσης με εκρηκτικά και ανατινάξεις, δραστηριότητα την οποία η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ εκτελεί με μεγάλη επιτυχία τόσο σε ότι αφορά την επιτυχή θραύση των υλικών, όσο και τις οικονομικές παραμέτρους σε συνδυασμό με την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Από το 2008 έως 2019 έχει εκτελέσει περίπου 35 Έργα με συνολικές διακινήσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατ.Μ3. Λόγω της φύσης των υλικών που απαρτίζουν τα υπερκείμενα πετρώματα του λιγνιτικού κοιτάσματος (μάργες, άργιλοι και άμμοι) η σταθεροποίηση των αποθέσεων αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που έχουν αντιμετωπιστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η επιτυχής υλοποίηση των έργων.

Image

Η δραστηριότητα της ΔΕΗ ΑΕ στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας αφορά στη λειτουργία τεσσάρων μεγάλων επιφανειακών ορυχείων με συνολική παραγωγή 30 εκατ. τόνων λιγνίτη το χρόνο, από τους οποίους παράγονται περίπου 15.000 GWH ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Για την εξασφάλιση της ως άνω παραγωγής απαιτείται η συνολική διακίνηση περισσοτέρων από 250 εκατ. Μ3 υπερκειμένων και ενδιάμεσων αγόνων υλικών και λιγνίτη. Για την εξόρυξη, μεταφορά και απόθεση των αγόνων υλικών και του λιγνίτη, η ΔΕΗ έχει εφαρμόσει τη συνεχή μέθοδο εκμετάλλευσης με τη χρήση μεγάλων ηλεκτροκίνητων καδοφόρων εκσκαφέων, ταινιοδρόμων και αποθετών.

Με τον εξοπλισμό αυτό δε μπορούν να αντιμετωπιστούν οι σκληροί και ημίσκληροι σχηματισμοί των υπερκειμένων και για αυτό ένα μέρος αντιμετωπίζεται με συμβατικό εξοπλισμό της ΔΕΗ (εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητές και χωματουργικά αυτοκίνητα) και ένα άλλο ανατίθεται σε τεχνικές εταιρείες εργολάβους. Σε εργολάβους επίσης ανατίθεται από τη ΔΕΗ η διακίνηση αγόνων υλικών και λιγνίτη σε περιπτώσεις που τεχνικές παράμετροι δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση και την οικονομική λειτουργία του παγίου εξοπλισμού της ΔΕΗ. Την τελευταία πενταετία περίπου το 40% των συνολικών διακινήσεων υλοποιείται από εργολάβους.

0
Μηχανικοί & Προσωπικό
0
Επιτυχημένα Έργα
0
Ώρες Εκπαίδευσης
0
Πιστοποιήσεις

Η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης της V Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαϊδας για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, της ΔΕΗ (2015), συμμετέχει ως Υπεργολάβος της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ με την εκτέλεση διαφόρων έργων όπως εξυγίανση και διαμόρφωση πλατειών στο χώρο του Εργοταξίου, κατασκευές δρόμων, εκσκαφή και επιχωμάτωση θεμελίων των εγκαταστάσεων του Εργοστασίου, κατασκευή τεχνικών έργων υποδομών και ανέγερση βοηθητικών κτιρίων (Μηχανουργείο, κτίριο ανταλλακτικών, αποθήκη ορυκτελαίων, πρατήριο υγρών καυσίμων και συνεργείο αυτοκινήτων, κτίριο χημείου κλπ).

Από το 2017 η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ανέλαβε και εκτέλεσε με επιτυχία σημαντικό αριθμό δομικών έργων της ΔΕΗ που αφορούν την ανέγερση  βάσεων ταινιοδρόμων, ανακαίνιση κτιρίων, εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, βιολογικού καθαρισμού κλπ.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε το Έργο Διαμόρφωσης της Αυλής Λιγνίτη της Μονάδας ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V ως εργολάβος της ΔΕΗ. Από το τέλος του 2019, οπότε εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση το Πρόγραμμα Απολιγνιτοποίησης του Ενεργειακού Τομέα της Χώρας, η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ αφενός δραστηριοποιείται και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας και αφετέρου επεξεργάζεται το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Εταιρείας ώστε να παραμείνει μία δυναμική τεχνική Εταιρεία τόσο στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στο σύνολο της χώρας.

Ειδικότερα:

  • Πρωτοστάτησε με άλλες 20 τοπικές επιχειρήσεις στη δημιουργία του «Ελλάδα 2028 – Παρατηρητήριο Απολιγνιτοποίησης» στο οποίο ο εκπρόσωπός της κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου.
  • Έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα κατασκευής – εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων. Ήδη έχει προχωρήσει στην παραγγελία συμπληρωματικού ειδικού εξοπλισμού
  • Συμμετέχει με άλλες τεχνικές εταιρείες στη δημιουργία «Ενεργειακής Κοινότητας» με στόχο την εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β πάρκων
  • Αξιοποιώντας την εμπειρία που διαθέτει, αναλαμβάνει και εκτελεί έργα πολιτικού μηχανικού (έργα υποδομών, οδοποιίας, κτιριακών κατασκευών)
  • Βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας η έναρξη δραστηριότητας στον Τομέα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – προϊόντων εκσκαφών και κατεδάφισης κτιρίων. Ήδη έχουν αποκτηθεί οι άδειες συλλογής και μεταφοράς στερεών Αποβλήτων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης
  • Έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές εργασίες για την δραστηριοποίηση στο χώρο της Γεωθερμίας (Κεντρική Μακεδονία) και εκπονείται μελέτη για την εγκατάσταση – λειτουργία μονάδας Βιοαερίου
  • Συμμετέχει ως Βιομηχανικός Εταίρος σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα σε Προγράμματα με αντικείμενο τη μετατροπή του CO2 σε Υδρογονάνθρακες και άλλα συναφή θέματα που σχετίζονται με την Κυκλική Οικονομία.

ο Εξοπλισμός

Η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ διαθέτει αξιόπιστο εξοπλισμό ειδικά προσαρμοσμένο στις συνθήκες και απαιτήσεις των χωματουργικών έργων των Λιγνιτωρυχείων.

Ειδικότερα, διαθέτει μεγάλους υδραυλικούς εκσκαφείς με μεγάλη δυναμικότητα εκσκαφής σε ημίσκληρους σχηματισμούς υπερκείμενων. Για τη μεταφορά των υλικών διατίθενται μεγάλα χωματουργικά αυτοκίνητα (Dumpers) και φορτηγά αυτοκίνητα ανατρεπόμενα, σε συνδυασμό με υπεργολάβους μεταφορείς, κατά περίπτωση και αναλόγως των απαιτούμενων ρυθμών διακινήσεων.

Η συνολική δυναμικότητα της εταιρείας που προκύπτει από τον ίδιο εξοπλισμό της και τα υπεργολαβικά μηχανήματα και φορτηγά αυτοκίνητα υπερβαίνει τα 2.000.000 m3 μηνιαίως.

Τα εργοτάξια της εταιρείας υποστηρίζονται, επίσης από αριθμό βοηθητικών μηχανημάτων όπως προωθητές, ισοπεδωτές, υδραυλική σφύρα, διατρητικό μηχάνημα, λιπαντικά οχήματα και βυτία διαβροχής, που εξασφαλίζουν τη συντήρηση των δρόμων και των δαπέδων λειτουργίας των χώρων εκσκαφής και απόθεσης. Για την άρτια εκτέλεση ειδικών χωματουργικών έργων, επιχωματώσεων, έργων οδοποιίας και οικοδομικών έργων ο εξοπλισμός της έχει πλαισιωθεί από ειδικά μηχανήματα όπως οδοστρωτήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, φορτωτές, μικρούς εκσκαφείς, κ.α.

οι Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία διαθέτει δύο μόνιμα συνεργεία, πλησίον των ορυχείων της Μαυροπηγής και του Νοτίου Πεδίου πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα με έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, τα οποία εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία του μηχανοκίνητου εξοπλισμού.

Επίσης, μόνιμες εγκαταστάσεις γραφείων, αποθηκών και συνεργείων έχουν δημιουργηθεί στο Εργοτάξιο ανέγερσης της V Μονάδας της Πτολεμαϊδας της ΔΕΗ, όπου η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ αναπτύσσει δραστηριότητα ως Υπεργολάβος της ΤΕΡΝΑ.

Διεύθυνση

Αφροδίτης 20, ΤΚ 53100, Φλώρινα.

Διεύθυνση

25ης Μαρτίου 14, ΤΚ 50200, Πτολεμαϊδα.

Τηλέφωνο & Mail

(+30) 2463055030 | info@kapa-dinamiki.gr