Στόχοι της Εταιρείας

Άριστη υλοποίηση των Έργων που αναλαμβάνονται τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά

Βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων με την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της εταιρείας

Αξιοποίηση και συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού της εταιρείας με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία

Πολιτικές της Εταιρείας

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική ποιότητας της ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ είναι η απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της με την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τεχνικών έργων υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Ως στόχο έχει τη συνεχή αναβάθμιση του τρόπου εκτέλεσης των υπηρεσιών της με παράλληλη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν:

1
Στον συστηματικό έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών τεχνικών έργων προς τους πελάτες.
2
Στην παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν τις προσδοκίες του πελάτη.
3
Στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας εξυπηρέτησης των πελατών.
4
Στη συνεπή διαχείριση των προκύπτοντων προβλημάτων και στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.
5
Στη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες που ανταποκρίνονται στα υψηλά standards ποιότητας της εταιρείας.
6
Στην επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, εφαρμόζονται οι παρακάτω αρχές:

1
Πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στα πλαίσια του Προτύπου EN SI 9001:2015.
2
Χρήση Εργαλείων με τα οποία μειώνονται ο χρόνος και τα λάθη διαχείρισης και διευκολύνεται η μέτρηση Δεικτών.
3
Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.
4
Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης.
5
Η εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (πόροι, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων της ποιότητας.
6
Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης.
7
Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
8
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική και δέσμευση της ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ είναι ναΠεριβαλλοντική Πολιτική και δέσμευση της ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ είναι ναλειτουργεί σεβόμενη και προστατεύοντας το Περιβάλλον από τις επιπτώσεις όλωντων δραστηριοτήτων της, έχοντας προς τούτο εγκαταστήσει και τηρώντας έναΣύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠροτύπουISO 14001:2015, του οποίου συνεχώς βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και τηνεπίδοσή του.

Συγκεκριμένα, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία δεσμεύεται να:

1
Παρακολουθεί συστηματικά και να εφαρμόζει τη σχετική Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για το Περιβάλλον, καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές της.
2
Διαθέτει όλες τις τυχόν απαιτούμενες άδειες, που σχετίζονται με την προστασία του Περιβάλλοντος.
3
Προσδιορίζει, αναλύει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πτυχές καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο Περιβάλλον, στοχεύοντας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
4
Λειτουργεί τις εγκαταστάσεις της κατά τρόπο που να στοχεύει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
5
Μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα.
6
Εκπονεί και εφαρμόζει Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της.
7
Ελέγχει περιοδικά την εφαρμογή όλων των μέτρων και διεργασιών, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η αποτελεσματικότητά τους.
8
Ενημερώνει του εργολάβους, προμηθευτές και συνεργάτες της, σχετικά με την Περιβαλλοντική Πολιτική και επιδιώκει την συμμόρφωσή τους σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας από τις δραστηριότητές τους κατά τη συνεργασία τους, μαζί της.
9
Αξιολογεί περιοδικά τις επιδόσεις στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της, ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωσή τους.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει ορίσει εκπρόσωπό της για την Περιβαλλοντική Διαχείριση τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, που έχει τη δικαιοδοσία και ευθύνη για την εφαρμογή και διατήρηση του. Στα πλαίσια αυτά, αναφέρει στη Διοίκηση σχετικά με την επίδοση του Συστήματος, περιλαμβανομένων και εισηγήσεων βελτίωσής του.

Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και την Οδική Ασφάλεια

Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας την πρωτίστως κοινωνική και δευτερευόντως οικονομική διάσταση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, αλλά και των οδικών ατυχημάτων υιοθετεί την παρούσα πολιτική ασφάλειας και υγείας και οδικής ασφάλειας, μέσω της οποίας στοχεύει στην:

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Εταιρεία δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

1
Τη συμμόρφωση της με τις εκάστοτε νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις.
2
Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας και οδικής ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 45001:2018 και ISO 39001:2012.
3
Την κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση/ ενημέρωση ασφάλειας και υγείας του προσωπικού της, μέσω ειδικών σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών/διαδικασιών εργασίας.
4
Τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των συνθηκών ασφάλειας & υγείας και οδικής ασφάλειας, καθώς και την ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας.
5
Τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων.

Η Εταιρεία θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενός της θα καταβάλλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δικές του ευθύνες και υποχρεώσεις, ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της Εταιρείας, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της Πολιτικής αυτής. Το ίδιο ισχύει για κάθε εργολάβο ή προμηθευτή της.

Διεύθυνση

Αφροδίτης 20, ΤΚ 53100, Φλώρινα.

Διεύθυνση

25ης Μαρτίου 14, ΤΚ 50200, Πτολεμαϊδα.

Τηλέφωνο & Mail

(+30) 2463055030 | info@kapa-dinamiki.gr