Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Για την ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί έναν αναπόσπαστο τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού της και συνάδει με τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και την πολιτική της αειφόρου ανάπτυξης που διέπει την εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ενσωματώνει στις πρακτικές της, πρωτοβουλίες με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των εργαζομένων και των προμηθευτών της, καθώς, και δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική μέριμνα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα τη διασφάλιση των πρακτικών εργασίας, η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ μεριμνά για τη λήψη μέτρων που αναβαθμίζουν τις συνθήκες στο χώρο εργασίας, μέσω της εφαρμογής εργασιακών προτύπων για τη Διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας όλων των εργαζομένων και την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμώντας την αναγκαιότητα δημιουργίας και διατήρησης ενός κλίματος ομαδικότητας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης με το προσωπικό καθιερώνει ενέργειες που ενισχύουν την αρχή αυτή.

Η εταιρεία αναπτύσσει μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές της, τους οποίους θεωρεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχημένη πορεία της.

Επίσης, η ενίσχυση των τοπικών ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποτελεί άμεση προτεραιότητα της. Για αυτό το σκοπό η εταιρεία παρέχει οικονομική στήριξη σε συλλόγους της τοπικής κοινωνίας και στοχοθετεί δράσεις για την αναβάθμιση της κοινωνικής μέριμνας.

Η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος και στις περιβαλλοντικές επιδράσεις της λειτουργίας της, υιοθετώντας ειδικές περιβαλλοντικές οδηγίες και διαδικασίες, που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μερικές από τις ενέργειες της εταιρείας αναφορικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη

Χορηγίες για τη στήριξη συλλόγων και κοινωνικών ομάδων

xorhgies

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος. Φροντίζει τη σωστή διαβροχή των δρόμων μεταφοράς και των δαπέδων λειτουργίας των εργοταξίων, ώστε να αποφεύγεται πλήρως η διάχυση σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων στο περιβάλλον. Στα συνεργεία της εφαρμόζει όλους τους κανόνες προστασίας από τη ρύπανση με την κατασκευή μονάδων διαχωριστών ελαίων, τη σωστή αποθήκευση και ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από τις συντηρήσεις και επισκευές των μηχανημάτων, τη σωστή αποθήκευση καυσίμων σε πιστοποιημένες δεξαμενές. Τα μηχανήματα της εταιρείας, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελέγχονται καθημερινά, ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές ελαίων, λιπαντικών και καυσίμων στο έδαφος. Τέλος, υπάρχει συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων της εταιρείας για ασφαλή εργασία και σωστή περιβαλλοντική συμπεριφορά.

Image

Συγκεκριμένα, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία δεσμεύεται να:

1
Παρακολουθεί συστηματικά και να εφαρμόζει τη σχετική Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για το Περιβάλλον, καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές της.
2
Διαθέτει όλες τις τυχόν απαιτούμενες άδειες, που σχετίζονται με την προστασία του Περιβάλλοντος.
3
Προσδιορίζει, αναλύει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πτυχές καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο Περιβάλλον, στοχεύοντας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
5
Μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα.
4
Λειτουργεί τις εγκαταστάσεις της κατά τρόπο που να στοχεύει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
6
Εκπονεί και εφαρμόζει Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της.
7
Ελέγχει περιοδικά την εφαρμογή όλων των μέτρων και διεργασιών, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η αποτελεσματικότητά τους.
8
Ενημερώνει του εργολάβους, προμηθευτές και συνεργάτες της, σχετικά με την Περιβαλλοντική Πολιτική και επιδιώκει την συμμόρφωσή τους σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας από τις δραστηριότητές τους κατά τη συνεργασία τους, μαζί της.
9
Αξιολογεί περιοδικά τις επιδόσεις στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της, ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωσή τους.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει ορίσει εκπρόσωπό της για την Περιβαλλοντική Διαχείριση τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, που έχει τη δικαιοδοσία και ευθύνη για την εφαρμογή και διατήρηση του. Στα πλαίσια αυτά, αναφέρει στη Διοίκηση σχετικά με την επίδοση του Συστήματος, περιλαμβανομένων και εισηγήσεων βελτίωσής του.

Πιστοποιήσεις Εταιρείας

Η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ δίνοντας μεγάλη σημασία αφενός στην ποιότητα των εργασιών που εκτελεί και στον έλεγχο του κόστους και αφετέρου στην διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων καθώς και στην ασφαλή εργασία και υγιεινή των εργαζομένων της το 2017 μετά από επίμονη προσπάθεια των στελεχών και όλων των εργαζομένων της, απέκτησε τα πιο κάτω πιστοποιητικά από τον αναγνωρισμένο φορέα TUV AUSTRIA:

  • Για το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο: EN ISO 9001:2015
  • Για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο: EN ISO 14001:2015
  • Για το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τα Πρότυπα: ISO 45001:2018.
Image

Διεύθυνση

Αφροδίτης 20, ΤΚ 53100, Φλώρινα.

Διεύθυνση

25ης Μαρτίου 14, ΤΚ 50200, Πτολεμαϊδα.

Τηλέφωνο & Mail

(+30) 2463055030 | info@kapa-dinamiki.gr